Skip to content

Convocatòria Premi de Recerca

Data de l'acte
30/06/2024
Promotors
Fundació Dr. Antoni Esteve

La Fundació Dr. Antoni Esteve obre la convocatòria per a una nova edició del seu Premi de Recerca. Un jurat internacional i independent serà l’encarregat de destacar el millor article de farmacologia publicat per un autor o autora de nacionalitat espanyola en una revista científica el 2021, 2022 o 2023. Per a això, les candidatures ja estan obertes i poden presentar-se fins al pròxim 30 de juny de 2024. La dotació econòmica del guardó és de 25.000 euros, una de les més altes en matèria científica dins del territori espanyol. 

L’article candidat, que haurà d’estar citat al Science Citation Index, pot contemplar qualsevol dels aspectes de la farmacologia bàsica i/o clínica (disseny, síntesi, desenvolupament galènic, avaluació clínica o de laboratori, ús, etcètera). El primer autor o autora de l’ article haurà de ser de nacionalitat espanyola, amb independència de si resideix o no a l’Estat espanyol. En cas que es tracti d’ un treball de col·laboració amb autors d’altres països, el primer autor o autora haurà de ser necessàriament de nacionalitat espanyola. 

Per participar-hi, qualsevol dels autors o autores haurà d’emplenar el següent formulari i trametre l’article publicat en format PDF, acompanyat d’una carta de presentació en format PDF i en anglès en la qual es resumeixi l’aportació més rellevant del treball en deu línies com a màxim. La data de publicació de l’article científic ha de ser 2021, 2022 o 2023. Es descartaran els articles preimpresos en format electrònic (preprints) i aquells que estan pendents de publicació. Per als articles que només es publiquin en format electrònic (modalitat no impresa), es comptabilitzarà la data de publicació electrònica, que haurà de ser de 2021, 2022 o 2023.

Envia la teva candidatura

Els treballs remesos seran avaluats per un tribunal internacional format per tres destacats membres de l’àmbit de la farmacologia. En aquesta edició, els membres del jurat del Premi de Recerca Fundació Dr. Antoni Esteve són: 

– Christian Beauséjour (Université de Montréal, Canadà)

– Ralf Jockers (Institut Cochin, França)

– Jaume Piulats (Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, Barcelona) 

La seva decisió es donarà a conèixer a principis de setembre de 2024. Durant el darrer trimestre de l’any se celebrarà l’acte de lliurament del Premi de Recerca Fundació Dr. Antoni Esteve a la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya. 

Llegeix les bases legals i la política de privacitat del Premi de Recerca Fundació Dr. Antoni Esteve

Convocatoria Premio de Investigación

La Fundación Dr. Antoni Esteve abre la convocatoria para una nueva edición de su Premio de Investigación. Un jurado internacional e independiente será el encargado de destacar el mejor artículo de farmacología publicado por un autor o autora de nacionalidad española en una revista científica en 2021, 2022 ó 2023. Para ello, las candidaturas ya están abiertas y pueden presentarse hasta el próximo 30 de junio de 2024. La dotación económica del galardón es de 25.000 euros, una de las más altas en materia científica dentro del territorio español. 

El artículo candidato, que deberá estar citado en el Science Citation Index, puede contemplar cualquiera de los aspectos de la farmacología básica y/o clínica (diseño, síntesis, desarrollo galénico, evaluación clínica o de laboratorio, uso, etcétera). El primer autor o autora del artículo deberá ser de nacionalidad española, con independencia de si reside o no en el Estado español. En caso de que se trate de un trabajo de colaboración con autores de otros países, el primer autor o autora deberá ser necesariamente de nacionalidad española. 

Para participar, cualquiera de los autores o autoras deberá rellenar el siguiente formulario y enviar el artículo publicado en formato PDF, acompañado de una carta de presentación en formato PDF y en inglés en la que se resuma la aportación más relevante del trabajo en diez líneas como máximo. La fecha de publicación del artículo científico debe ser 2021, 2022 ó 2023. Se descartarán los artículos preimpresos en formato electrónico (preprints) y aquellos que están pendientes de publicación. Para los artículos que sólo se publiquen en formato electrónico (modalidad no impresa), se contabilizará la fecha de publicación electrónica, que deberá ser de 2021, 2022 o 2023.

Envía tu candidatura

Los trabajos remitidos serán evaluados por un tribunal internacional formado por tres destacados miembros del ámbito de la farmacología. En esta edición, los miembros del jurado del Premio de Investigación Fundación Dr. Antoni Esteve son: 

Christian Beauséjour (Université de Montréal, Canadá)

Ralf Jockers (Institut Cochin, Francia)

Jaume Piulats (Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, Barcelona) 

Su decisión se dará a conocer a principios de septiembre de 2024. Durante el último trimestre del año se celebrará el acto de entrega del Premio de Investigación Fundación Dr. Antoni Esteve en la Real Academia de Farmacia de Cataluña. 

Lee las bases legales y la política de privacidad del Premio de Investigación Fundación Dr. Antoni Esteve