Ens trobem en un moment històric definit per l’evolució i la transició de la societat industrial a l’anomenada societat del coneixement, el desenvolupament de la qual es fonamenta, principalment, en la ràpida incorporació de les innovacions científiques a la realitat quotidiana. Per aquest motiu, les transformacions que acompanyen aquesta evolució no són només econòmiques, sinó també i sobretot, culturals i socials. Per aquesta raó, cada vegada resulta més necessari posar en marxa estratègies dirigides a divulgar aquests nous coneixements i les seves possibles aplicacions, usos, així com les qüestions ètiques, socials, econòmiques i polítiques que se’n deriven.

La comunicació científica, entesa com el procés de transmissió i difusió públiques dels coneixements científics, ocupa un lloc clau en el desenvolupament de la societat. La ciència influeix en tots els aspectes de la vida humana: en l’àmbit professional, intel·lectual, de la salut, ambiental, del benestar, lúdic, etc. Resulta imprescindible comprendre l’abast de les noves tecnologies i els avenços en el coneixement: d’aquesta manera augmenta la capacitat crítica dels ciutadans, tant en les petites decisions quotidianes com en els diferents àmbits professionals, sense oblidar el debat ètic i les seves relacions amb els grans reptes de futur. La forma mitjançant la qual es difonen els nous coneixements i els agents responsables d’aquesta comunicació són determinants en la configuració de les opinions i actituds públiques respecte a la ciència.

Científics, metges, periodistes, professionals de museus i centres de ciència i agents de comunicació institucional (centres d’investigació, universitats, laboratoris farmacèutics, ONG, administració pública i gestors culturals, entre altres) participen en el procés de comunicació social de la ciència i desenvolupen un paper cada vegada més reconegut en generar una oferta laboral creixent i diversificada.

El Màster en Comunicació Científica, Mèdica i Ambiental explica les claus d’aquesta transmissió del coneixement, com es genera i es gestiona. El Màster en Comunicació Científica, Mèdica i Ambiental es completa amb un període de pràctiques in situ en mitjans de comunicació, museus, empreses i institucions del sector, així com amb la realització d’un treball d’investigació tutelat. Les pràctiques i el treball d’investigació es concretaran en funció dels interessos del participant i sota la supervisió de la direcció del programa.

Més informació