La Bioètica o Ètica Biomèdica és l’estudi sistemàtic de la conducta humana en els camps de les ciències biològiques i de l’atenció de la salut, en la mesura que aquesta conducta s’analitza a la llum dels principis i valors morals [Enciclopèdia de Bioètica l’Institut Joseph i Rose Kennedy, 1978].

 

American Society for Bioethics and Humanities (ASBH):

La Societat Americana de Bioètica i Humanitats va ser fundada el 1998 a través de la consolidació de les tres associacions existents en el camp. Aquesta societat fomenta la preocupació informada pels valors humans als professionals de la salut, fomentant el debat i l’intercanvi d’idees sobre la bioètica. A més, la ASBH busca augmentar la investigació a Bioètica i promoure l’ensenyament pel desenvolupament de noves figures acadèmiques i participants dins d’aquest camp.

 

European Association of Centres of Medical Ethics (EACME):

L’associació Europea de Centres d’Ètica Mèdica és una xarxa internacional de centres tant acadèmics com no-acadèmics fundada al 1985. La EACME té com a objectiu promoure la investigació, educació i consulta en el camp de la (bio)-ètica mèdica com a forma d’intercanvi d’informació, suport a l’estudiant, professorat i investigadors, així com la organització de conferències anuals.

 

Comitè de Bioètica d’Espanya (CBE):

El Comitè de Bioètica d’Espanya va ser constituït el 2008 sota la Llei 14/2007. A aquest Comitè se li assignen les funcions d’establir els principis generals per a l’elaboració de codis de bones pràctiques d’investigació científica i la de representar Espanya als fòrums i organismes supranacionals i internacionals implicats en la Bioètica. A més, té la missió d’emetre informes, propostes i recomanacions per als poders públics sobre matèries relacionades amb les implicacions ètiques i socials a les Ciències de la Salut.

 

Institut Borja de Bioètica (IBB):

L’institut Borja de Bioètica va ser fundat al 1976 per iniciativa del Dr. Francesc Abel i Fabre. El seu objectiu principal consisteix en analitzar els problemes que plantejen els progressos biomèdics i la seva repercussió a la societat i en els seus sistemes de valors. També s’encarrega de difondre aquests resultats en publicacions especialitzades.

 

Comitè de Bioètica de Catalunya (CBC):

El Comité de Bioètica de Catalunya és un comitè que s’encarrega d’elaborar recomanacions ètiques per als professionals de la salut en l’àmbit de la pràctica clínica, i d’emetre informes i posicionaments ètics sobre avenços de recerca en ciències de la salut. A més, organitza actes de difusió per divulgar coneixements; donant recomanacions i fomentant la formació en Bioètica tant a professionals de la salut com a la ciutadania.

 

Observatori de Bioètica i Dret de la UB (OBD):

L’Observatori de Bioètica i Dret és un centre de recerca de la Universitat de Barcelona que du a terme la seva activitat de forma interdisciplinar i des de punts de vista laics. Els seus membres entenen que la bioètica és un camp del coneixement que requereix plantejaments plurals i sòlids suports científics per analitzar les conseqüències ètiques, legals i socials de la biotecnologia i la biomedicina. L’objectiu és subministrar arguments i propostes que fomentin l’autonomia i la responsabilitat, perquè decisions bioètiques redundin en la construcció d’una societat més transparent i democràtica.

 

Fundació Víctor Grifols i Lucas: 

La Fundació Víctor Grifols i Lucas va néixer el 1998 amb la missió de promoure la bioètica mitjançant el diàleg entre especialistes de diferents àrees de coneixement. La fundació vol impulsar una actitud ètica entre organismes, empreses i persones l’activitat estigui relacionada amb la salut humana. Per aquesta raó, ofereix una plataforma de debat que constitueix un lloc de trobada per al plantejament de diferents perspectives en tot allò relacionat amb l’ètica de la vida.